Miðstöð sálfræðinga leggur áherslu á öryggi og trúnað við öflun og meðferð persónuupplýsinga.

Sálfræðingum Miðstöðvar sálfræðinga ber að gæta þangmælsku um þau atriði sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu. Þagnarskylda heilbrigðisstarfsfólks hefur þó þær takmarkanir sem gerð er grein fyrir hér að neðan. Að því tilskyldu að undantekningar frá þaganrskyldu eigi ekki við, þá munum við ekki láta af hendi upplýsingar um skjólstæðinga til þriðja aðila nema skriflegt leyfi liggi fyrir.

Takmarkanir á trúnaðarskyldu

Takmarkanir á trúnaðarskyldu samkvæmt lögum eru tilgreindar hér að neðan. Komi upp aðstæður þar sem þessar takmarkanir eiga við, og starfsmanni ber að veita upplýsingar til þriðja aðila, verður þér tilkynnt hvaða ástæður liggja til grundvallar, hvaða upplýsingar verða látnar af hendi og til hverra þessar upplýsingar verða látnar af hendi. Í neyðartilvikum er þó oft ekki kostur á að tilkynna slíkt fyrirfram.

A. Ef starfsmaður hefur ástæðu til að ætla að yfirvofandi hætta sé á að þú skaðir þig má sálfræðingur rjúfa trúnað í þeim tilgangi að tryggja öryggi þitt eins og kostur er.

B. Ef starfsmaður hefur rökstudda ástæðu til að ætla að þú munir skaða aðra manneskju ber starfsmanni að láta af hendi upplýsingar um þá ógn sem að viðkomandi steðjar. Í tilvikum sem þessum er að öllu jöfnu um tilkynningu til þess aðila sem talinn er í hættu og lögreglu.

C. Hafi starfsmaður grun um að barn (einstaklingur undir 18 ára) búi við óviðunandi uppeldisskilyrði, verði fyrir áreitni eða ofbeldi eða að barn stofni heilsu sinni og þroska í alvarlega hættu er starfsmanni skylt að gera barnaverndarnefnd viðkomandi sveitarfélags viðvart. Hafi barnaverndarnefnd tekið ákvörðun um könnun máls getur starfsmanni verið skylt að láta í té upplýsingar um barn eða foreldra sem eiga hlut að máli.

D. Barn (einstaklingur undir 18 ára) á rétt á trúnaðarsambandi við sálfræðing. Þessi réttur takmarkast þó af tilkynningarskyldu barnaverndarlaga (samanber lið C lið hér að ofan). Réttur á trúnaðarsambandi takmarkast einnig af forsjá foreldra (eða annarra forsjáraðila) þegar kemur að alvarlegum atvikum og/eða þegar grípa þarf til formlegra athugana eða rannsókna á barni.

E. Dómari getur útskurðað að heilbrigðisstarfsmaður láti af hendi persónuupplýsingar sem vitni ef slíkur vitnisburður er nauðsynlegur til varnar sakborningi. Einnig ber heilbrigðisstarfsmanni að vitna um atriði ef um er að ræða afbrot sem varða minnst tveggja ára fangelsi.